Normatīvie akti


LVS 187:2020 “Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai”

LVS 1054:2020 "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumapgādes sistēmas un dabasgāzes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). Būvniecības ieceres dokumentācijas saturs un noformēšana”

Latvijas būvnormatīvs LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” nosaka prasības ūdensapgādes būvju (izņemot pagaidu ūdensapgādes inženiertīklu un ēku iekšējo ūdensvadu) projektēšanai un būvdarbiem.

Latvijas būvnormatīvs LBN 223-15 "Kanalizācijas būves” nosaka prasības kanalizācijas būvju (izņemot pagaidu kanalizācijas inženiertīklu un ēku iekšējo kanalizāciju) projektēšanai.

Latvijas būvnormatīvs LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” nosaka prasības meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju projektēšanai un virszemes ūdensobjektu hidroloģiskajiem aprēķiniem

Latvijas būvnormatīvs LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” piemērojams visu veidu būvēm, uz kuru pasūtītājiem attiecas normatīvie akti par publiskajiem iepirkumiem.

Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” nosaka prasības jaunbūvējamo un pārbūvējamo ēku iekšējo aukstā un karstā ūdens ūdensvadu, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmu projektēšanai, kā arī šo inženiertīklu pārbūvei.

Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība” nosaka minimālās ugunsdrošības prasības, kādas ievēro, projektējot un būvējot jaunas būves, veicot esošu būvju pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, novietošanu un lietošanas veida maiņu.

Latvijas būvnormatīvs LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs” nosaka būvju tehniskās apsekošanas izpildes kārtību un saturu.

Latvijas būvnormatīvs LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs" nosaka prasības, kādas ievēro, projektējot ēkas, stadionus, arēnas, brīvdabas estrādes un citas brīvdabas izklaides būves, kā arī prasības to novietošanai, jaunai būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei un restaurācijai.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

Būvniecības likums

Ēku energoefektivitātes likums

Pievienotās vērtības nodokļa likums

Dzīvokļa īpašuma likums

Meliorācijas likums

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”

Ministru kabineta noteikumi Nr.907 ”Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām”

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.19 ”Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.66 ”Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību”

Rīgas domes 2017.gada 18.oktobra saistošie noteikumi Nr. 4 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību”