APSTIPRINĀTS
ar SIA “Ūdens Rīgai”
2020.gada 1.jūnija rīkojumu
Nr. RUR-01/06-2020


SIA “Ūdens Rīgai” privātuma politika 


1. Vispārīgie noteikumi

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “Ūdens Rīgai” pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija
2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Rīgas Ūdens” (turpmāk - Sabiedrība), vienotās reģistrācijas Nr. 40103770430, juridiskā adrese Pildas ielā 16B, Rīgā, LV-1035.
2.2. Sabiedrības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: udensrigai@udensrigai.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Sabiedrības juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 11.3. punktu. 

3. Dokumenta piemērošanas sfēra
3.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Pielikumā Nr.1.
3.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: ➢ fiziskajām personām – klientiem un citiem Sabiedrības pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Sabiedrībai jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
➢ Sabiedrības klientiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta foto vai video fiksācija;
➢ Sabiedrības uzturēto mājaslapu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz Sabiedrības tālruņiem (turpmāk - Klienti).
3.3. Sabiedrība rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Sabiedrības mājaslapā, sociālos tīklos, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
3.5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Sabiedrībai.

4. Personas datu apstrādes nolūki
4.1. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
➢ Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
- pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei); APSTIPRINĀTS ar SIA “Ūdens Rīgai” 2020.gada 1.jūnija rīkojumu Nr. RUR-01/06-2020
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai;
- garantijas saistību izpildei;
- pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
- pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
- klientu apkalpošanai;
- iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
- klientu lojalitātes celšanai un apmierinātības mērījumiem;
- norēķinu administrēšanai;
- maksātspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;
- parādu atgūšanai un piedziņai;
- mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

➢ Biznesa plānošanai un analītikai:
- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai.

➢ Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
➢ Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
➢ Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Sabiedrībai.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
5.1. Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
➢ līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
➢ normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Sabiedrības saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
➢ saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
➢ leģitīmās interesēs - lai realizētu no Sabiedrības un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Sabiedrības leģitīmās intereses;
➢ datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Sabiedrības nodarbināto personu, Klientu fizisko un īpašuma drošību.

5.2. Sabiedrības leģitīmās intereses ir:
➢ veikt komercdarbību;
➢ veikt ūdensapgādes un kanalizācijas darbus;
➢ sniegt avārijas dienesta pakalpojumus;
➢ pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
➢ nodrošināt līguma saistību izpildi;
➢ novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
➢ saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot un mājaslapās;
➢ veikt sarunas ar Klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
➢ veikt sarunas ar Klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi;
➢ veikt sarunas ar Klientu ierakstu, kuras laikā tiek noslēgts mutisks līgums, līguma noslēgšanas fakta pierādīšanai;
➢ analizēt Sabiedrības mājaslapu un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
➢ segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
➢ izstrādāt un attīstīt Sabiedrības pakalpojumus;
➢ reklamēt savus pakalpojumus;
➢ nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
➢ nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzturēšanu un attīstību;
➢ uzraudzīt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;
➢ novērst krāpniecību;
➢ nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
➢ nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
➢ pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
➢ nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
➢ administrēt maksājumus;
➢ administrēt neveiktus maksājumus;
➢ vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
➢ informēt sabiedrību par savu darbību

6. Personas datu apstrāde
6.1. Sabiedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
6.2. Sabiedrība attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Sabiedrības darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
6.3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Sabiedrību un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
6.4. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Sabiedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Sabiedrības grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Sabiedrības rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Sabiedrības uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Sabiedrības datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Sabiedrība ir tiesības nodot Sabiedrības uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
6.5. Sabiedrības sadarbības partneri un Sabiedrības uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Sabiedrības prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Sabiedrības uzdevumā.


7. Personas datu aizsardzība
7.1. Sabiedrība aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrība saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā datu šifrēšanu.

8. Personas datu saņēmēju kategorijas
8.1. Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
➢ ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu izbūves ietvaros Sabiedrība veic datu apmaiņu ar SIA Rīgas Ūdens, par ko Klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā);
➢ saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
➢ ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
➢ ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sabiedrība leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Sabiedrības leģitīmās intereses. 

9. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
9.1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Sabiedrības personu datiem piekļūst Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji datu apstrādātāja (operatora) statusā.
9.2. Šādos gadījumos Sabiedrība nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

10. Personas datu glabāšanas ilgums
10.1. Sabiedrība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
➢ tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ierakstus);
➢ dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
➢ kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
➢ kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
➢ kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
10.2. Sarunas ar Klientu ieraksts par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 6 (sešus) mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts. 

11. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
11.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Privātuma politika tiek izvietota Sabiedrības mājaslapā. Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, mainīt, ja sniegs šādu informāciju Sabiedrības vadībai.
11.2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Sabiedrību piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrību veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Sabiedrības pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
11.3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
➢ rakstveida formā, atsūtot iesniegumu Sabiedrības juridiskajā adresē;
➢ elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
11.4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
11.5. Sabiedrība nosūta atbildi Klientam pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniski parakstītu vēstuli uz Klienta norādīto e-pastu, ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
11.6. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā. 

12. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
12.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot, parakstot pakalpojuma līgumu vai Sabiedrības mājaslapā, apstiprinot sīkdatņu izmantošanu.
12.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
12.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
12.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

13. Saziņa ar Klientu
13.1. Sabiedrība veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot lietotnes paziņojumus (notifikācijas)). 13.2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Sabiedrība veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, ūdens padeves pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

14. Komerciāli paziņojumi
14.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Sabiedrības un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Sabiedrība veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
14.2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, Sabiedrība var veikt zvanot, rakstot e-pastus vai sūtot vēstules pa pastu.
14.3. Klients piekrišanu Sabiedrības un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Sabiedrības pakalpojumu pieteikšanas formās, Sabiedrības un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
14.4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
➢ nosūtot e-pastu uz adresi udensrigai@udensrigai.lv;
➢ zvanot Sabiedrībai uz numuru 25413007;
➢ nosūtot iesniegumu pa pastu.
14.5. Sabiedrība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz piecām darba dienām.
14.6. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Sabiedrība var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju. 

15. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
15.1. Sabiedrības mājaslapa var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami Pielikumā Nr.2.
15.2. Sabiedrības mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Sabiedrība nenes atbildību. 

16. Citi noteikumi
16.1. Sabiedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju, ievietojot Sabiedrības mājaslapā.
16.2. Sabiedrība saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Sabiedrības mājaslapā.
16.3. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā.Pielikums Nr. 1
SIA “Ūdens Rīgai” privātuma politikas pielikums
DATU KATEGORIJAS1* Piekrišana - klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši Sabiedrības sniegtajai informācijai


Pielikums Nr.2
SIA “Ūdens Rīgai” privātuma politikas pielikums
SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Sīkdatņu izmantošanas noteikumos Sabiedrības mājaslapā (turpmāk - Dokuments) ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana Sabiedrības (SIA “Ūdens Rīgai”, vienotās reģistrācijas numurs: 40103770430, PVN maksātāja numurs LV40103770430, juridiskā adrese:
Pildas iela 16B, Rīga, LV-1035,
klientu apkalpošanas tālrunis 25413007,
e-pasta adrese: udensrigai@udensrigai.lv) un mājaslapā,
tajā skaitā: udensrigai.lv (turpmāk - Sabiedrības mājaslapa), norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām. 

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Sabiedrība izmanto obligātās, funkcionālās, analītiskās un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes. 

Obligātās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus eveikalā, pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. 

Funkcionālās sīkdatnes
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi. 

Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus Sabiedrības vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi. 

Kādiem mērķiem (nolūkiem) Sabiedrība izmanto sīkdatnes
Sabiedrība izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:
➢ nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
➢ pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem - tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
➢ iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu - apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
➢ lietotāju autentifikācijai;
➢ gadījumā, ja lietotājs ir Sabiedrības pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un piedāvātu citu Sabiedrības radītu vai izplatītu saturu un piedāvājumus, apmeklējot Sabiedrības mājaslapu. 

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana
Apmeklējot Sabiedrības mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotāji/-as akceptē sīkdatņu pieņemšanu, nospiežot “Piekrītu”, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja/-as piekrišana un viņi apstiprina, ka ir iepazinušies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajai personai. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu - sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma izpildei, kas noslēgts ar lietotāju vai lai Sabiedrība izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. 

Kontaktinformācija
Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar Sabiedrību, izmantojot šādu kontaktinformāciju:
➢ klientu apkalpošanas tālrunis 25413007;
➢ e-pasts: udensrigai@udensrigai.lv.