Mājas inženierkomunikāciju kalpošanas laiks ir beidzies. Sakārto caurules un sadali remontdarbu izmaksas uz sešiem mēnešiem!

Uzņēmums SIA Ūdens Rīgai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem piedāvā kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņu ar bezprocentu nomaksu, sadalot maksājumu līdz pat sešiem mēnešiem. SIA Ūdens Rīgai valdes loceklis Roberts Švānbergs stāsta, kādēļ dzīvojamo māju inženierkomunikācijas ir sasniegušas ekspluatācijas beigas, pie kā var novest problēmu ignorēšana un kas jādara, lai izvairītos no lielām nepatikšanām un būtiskiem fi nanšu zaudējumiem.

Latvijas galvaspilsētā, kā arī vēlāk citās pilsētās laika posmā no 1950. gada līdz pat 1990. gadam tika būvētas tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Tipveida dzīvojamo ēku vidējais kalpošanas ilgums ir defi nēts Ministru kabineta noteikumu Nr. 907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām” 1. pielikumā, kur ceturtās grupas mājām (316., 318., 119. sērijas ēkas) kalpošanas ilgums noteikts 70 gadi, bet piektās grupas mājām (103., 104., 464., 467., 602. sērijas ēkas) – 60 gadi. Tipveida dzīvojamās mājās aukstā un karstā ūdens ūdensvadam atkarībā no to veida kalpošanas ilgums noteikts 15–30 gadi, kanalizācijas caurulēm – 45–70 gadi, centrālapkures stāvvadiem – 40 gadi, ārējiem ūdensvadiem – 35–50 gadi.

Patlaban daudzdzīvokļu dzīvojamu māju komunikāciju cauruļvadi ir bēdīgā stāvoklī: citā objektā situācija ir labāka, citā – pavisam slikta, bet caurmērā caurules ir sarūsējušas un aizaugušas. Aizauguma dēļ slikti silda dvieļu žāvētājs, ilgi jātecina ūdens, līdz tas kļūst karsts, nepietiek spiediena, lai normāli strādātu ūdens maisītājs, un nav stabilas temperatūras karstajam ūdenim, lietojot dušu. Sarūsējušas ūdensvada un kanalizācijas caurules ir visbiežākais iemesls to plīšanai. Lokāliem remontdarbiem tērēt mājas uzkrājumus nav vērts, jo pavisam drīz tā pati caurule plīsīs kaut kur blakus. Vērtīgāk būtu uzreiz nomainīt visu stāvvada posmu no pagraba līdz bēniņiem, lai turpmāk neatgrieztos pie jautājuma par cauruļu nomaiņu, kā arī efektīvi ieguldīt uzkrātos līdzekļus īpašuma vērtības palielināšanai.


Veci, nestrādājoši ventiļi, kas paredzēti atsevišķu posmu un sekciju atslēgšanai, avārijas gadījumā neļauj atslēgt daļu no mājas kopējās ūdensapgādes. Aizaugušas kanalizācijas caurules veicina aizdambējumu izveidošanos, kuru likvidācijai iedzīvotāji ir spiesti regulāri tērēt līdzekļus. Veco čuguna kanalizācijas cauruļu savienojumu atslāņošanās ir iemesls to tecēšanai, kas nozīmē ne tikai izdevumus paša īpašnieka dzīvokļa remontam, bet arī kompensācijas maksājumus par zaudējumu nodarīšanu kaimiņiem. Ne tikai iespējamā avārija ir vienīgā nelaime, kas dārgi maksā. Jāņem vērā regulārie maksājumi, ar kuriem jāsedz cauruļu lāpīšana, ūdens zudumi (palielinās ikmēneša korekcijas apjoms), kā arī siltumenerģijas zudumi (piemēram, ūdens uzsildīšana), jo vecās caurules parasti nav izolētas vai ir izolētas tikai daļēji, tādēļ nākas maksāt arī par pagraba vai stāvvada šahtas apsildi.

Stāvošs (vai lēni plūstošs) ūdens, nelīdzena un korodējusi cauruļu iekšējā virsma veicina bioplēves rašanos, kur pie noteiktas temperatūras (robežās no +20°C līdz +45°C) un organisko vielu (piemēram, bioloģiskā aplikuma, nosēdumu u.c.) klātbūtnes vairojas leģionellas baktērijas (Legionella pneumophila). Leģionellas baktērijas izraisa leģionelozi, kas ir pneimonija. Nomainot vecās tērauda caurules uz caurulēm no mūsdienīgiem materiāliem, iedzīvotāji samazinās bioplēves rašanās iespēju, kas veicina leģionāru slimības izraisītājas ieviešanos ūdensvadā, kā pienākas sāks sildīt dvieļu žāvētāji vannas istabā, ūdens maisītājos stabilizēsies spiediens un būs vajadzīgā karstā ūdens temperatūra. Iedzīvotāji aizmirsīs par regulārajām ūdensvada un kanalizācijas avārijām, būs stabils ūdens spiediens un temperatūra, kā arī iespēja ietaupīt uz siltumenerģijas patēriņa, pateicoties kvalitatīvai cauruļvadu izolācijai.

Ja dzīvokļa īpašnieks nolēmis remontēt savu dzīvokli un neatgriezties pie šī darba atkal, tad ieteicams mainīt caurules ne tikai savā stāvā, bet arī pārsegumos uz augšu un leju. Cauruļu nomaiņa tikai viena dzīvokļa robežās izmaksās dārgāk nekā remonts visiem kaimiņiem kopā viena stāvvada ietvaros. Jāatgādina, ka šādi remontdarbi jāsaskaņo ar mājas apsaimniekotāju, pretējā gadījumā var izrādīties, ka apsaimniekotājs ir ieplānojis visas mājas cauruļvadu nomaiņu, izmantojot cita materiāla un kvalitātes caurules. Kā zināms, dažādu materiālu izmantošana koplietošanas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās nav ieteicama. Ja esat nolēmuši veikt ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu vai stāvvadu nomaiņu, droši vērsieties pie mums ar aicinājumu apsekot jūsu ēkas inženiertīklus. SIA Ūdens Rīgai speciālists atbrauks novērtēt mājas cauruļvadus, sniegs ieteikumus par nomaiņas nepieciešamību un veicamo darbību secību, izveidos izdevumu tāmi, ko iesniegs mājas pārstāvim, lai mājas īpašnieki kopsapulcē vai aptaujas veidā ar vairākumu nobalso par nepieciešamo darbu veikšanu. Kad šis lēmums būs pieņemts, mājas pārstāvim ir jāvēršas pie sava apsaimniekotāja ar lūgumu noslēgt līgumu ar mūsu uzņēmumu par komunikāciju nomaiņu.

Vēlamies atgādināt, ka SIA Ūdens Rīgai speciālista izsaukums un tāmes izveidošana ir bezmaksas pakalpojums.

Ņemot vērā vairāku klientu ierosinājumus, SIA Ūdens Rīgai piedāvā veikt remontdarbus ar bezprocentu nomaksu līdz pat sešiem mēnešiem. SIA Ūdens Rīgai darbojas arī kā avārijas dienests un sniedz visplašākā spektra pakalpojumus, to starpā kanalizācijas cauruļvadu skalošanu, iekšējo un ārējo kanalizācijas cauruļu aizsprostu likvidēšanu ar augstspiediena iekārtu, notekūdeņu sistēmu profi lakstisko skalošanu, kanalizācijas cauruļvadu videoinspekciju.